Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarcău, pentru perioada 2021-2027

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanți pași care susțin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorități pe termen mediu și lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității locale în viitor.
Strategia de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii de de dezvoltare locala cu scopul de a maximiza potențialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condițiile locale socio-economice, de infrastructură și de mediu cu scopul de a evidenția oportunitățile pe care le au comunitățile locale și România ca stat membru în Uniunea Europeană. Principalul obiectiv al demersului metodologic și strategic îl reprezintă elaborarea acestui document care își propune să exprime aspirațiile de dezvoltare a comunității și să abordeze în mod realist problemele și necesitățile locale, bazându-se pe potențialul de dezvoltare existent, precum și pe perspectivele pe care acesta le poate genera. Deși, este realizată pentru administrația publică locală, Strategia va fundamenta și inițiativele de dezvoltare și investiții a tuturor entităților care derulează activități economice și sociale pe teritoriul comunei Tarcău.
Abordarea strategică și metodologia utilizată identifica viziunea, misiunea, principiile și valorile, scopurile strategice, obiectivele și acțiunile necesare pentru îndeplinirea acestora. Direcțiile strategice conturează obiectivele principale în vederea obținerii unui nivel ridicat de dezvoltare economică, socială, culturală și edilitară al comunei Tarcău, astfel încât localitatea să dispună de toate facilitățile și funcțiunile necesare unei comunități europene moderne. Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tarcău pentru perioada 2021-2027 reprezintă o asumare planificată pe care administrația publică locală și-o însușește ca și plan de acțiune pentru viitorii 7 ani. Strategia de Dezvoltare Locală se elaborează pentru perioada de programare 2021-2027 pentru a fi în concordanță cu toate documentele programatice și sursele de finanțare alocate de către Comisia Europeană pentru statele membre ale Uniunii Europene.
În mod obligatoriu, Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde și Portofoliul de proiecte pe care comuna Tarcău și-l propune a fi implementat in perioada de programare 2021-2027. Pe baza prezentei strategii se fundamentează și se justifică toate proiectele de finanțare și investiții și se stabilesc sursele de finanțare ce pot fi accesate pentru a fi implementate.
Importanța Strategiei de Dezvoltare Locală rezidă în faptul că acest document constituie o sursă principală de referință pentru orice proiect ulterior pe care UAT-ul îl elaborează si pentru care solicită finanțare.
Existența unei Strategii de Dezvoltare Locală elaborată în concordanță cu toate documentele programatice județene, regionale, naționale și europene demonstrează capacitatea administrativă și de planificare a administrației publice locale, precum și maturitatea proiectelor de investiții pe care si le propune. Elementele și obiectivele cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tarcău, precum și modul în care au fost definite proiectele de investiții, se vor regăsi menționate în toate cererile de finanțare pe care UAT-ul le va depune în vederea accesării de fonduri europene și din bugetul național pentru perioada 2021-2027.
Viziunea reprezentanților autorității publice locale din Comuna Tarcău pentru perioada 2021 – 2027 este una europeană, axată pe îndeplinirea unor obiective strategice bine definite și fundamentată pe următoarele principii:

  • Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă, oferind un teritoriu rural atractiv pentru tineri. Se urmărește atragerea tinerilor în mediul rural prin oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai apropiate de mediul urban în ceea ce privește infrastructura de transport, accesul la utilități și telecomunicații, spații verzi și de recreere, servicii publice și dezvoltare economică;
  • Creșterea economică prin atragerea de noi investitori în industrie, turism și servicii, prin atragerea de fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comuna și prin îmbunătățirea calității serviciilor publice și a infrastructurii comunitare;
  • Dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin îmbunătățirea condițiilor de derulare a procesului educațional, prin implementarea unor masuri concrete privind prevenirea si combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului de învățare continua, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea;
  • Sprijinirea și dezvoltarea activităților de cooperare, oferind oportunități pentru cooperarea cu sectorul privat, fie sub forma investițiilor directe, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri, precum și prin bune practici și schimburi de experiență relevante;
  • Accesul și perspectiva îmbunătățirii condițiilor de viață pentru categoriile defavorizate;
  • Protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale;
  • Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea, asigurând astfel toate condițiile necesare comunicării și transferului de informații.

Astfel, analiza situației existente precum și condiționalitățile prevăzute in documentele strategice si programatice europene, regionale și județene, generează direcții de dezvoltare prioritare în raport cu așteptările comunității, considerate ca fiind principalele modalități de realizare a scopului de creștere generala a nivelului de dezvoltare al acesteia.
Fiecare dintre aceste direcții presupun parcurgerea unui set de obiective strategice care pot fi realizate, prin acțiuni grupate în categorii specializate, care conțin proiecte, masuri și intervenții specifice, de a căror prioritizare, planificare si mod de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a Strategiei de Dezvoltare Locala si atingerii obiectivelor propuse.
O astfel de organizare pune în legătură directa și obligatorie măsurile și programele de dezvoltare cu un obiectiv pragmatic, în scopul creării unui mecanism dinamic de dezvoltare. În contextul oportunităților economico-financiare, funcționarea acestui mecanism trebuie legata de inovare ca factor de dinamizare si progres dar si de facilitarea structurilor de asociere și intervenție teritorială, de tip integrat.
Pentru ca acestea sa devina realitate, dezvoltarea competitivității economice trebuie realizată urmărind principiile dezvoltării convergente, intercorelării și al dezvoltării durabile. În acest sens, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performantelor fără a crea decalaje de dezvoltare la nivelul localității. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructura publică, caracteristice diferitelor zone.
Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei sa ia in calcul obiectivele planurilor si strategiilor regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel local și județean.
Dezvoltarea durabilă înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Tarcău pentru perioada 2021-2027 și constituie modalitatea în care se va realiza diferența între ceea ce reprezintă astăzi localitatea și ceea ce trebuie să devină în următorii 7 ani. În accepțiunea acestei viziuni, comuna Tarcău trebuie să devină până în anul 2027, o localitate mult mai prosperă, cu o economie sustenabilă și durabilă, care va avea perspectiva unei îmbunătățiri continue a calității vieții, va ține cont în mod profesionist de gestionarea și utilizarea eficientă a resurselor, în vederea valorificării potențialului de care dispune, astfel încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind o localitate atractivă din toate punctele de vedere.

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala este:
Dezvoltarea durabila a comunei Tarcău prin creșterea competitivității economiei locale, realizarea de investiții sustenabile in toate tipurile de infrastructuri locale (transport, rețele de apă/canal, gaze, electricitate, educație, cultura, sănătate, asistenta sociala) și creșterea nivelului de trai si a veniturilor pentru toți locuitorii comunei.

Obiectivul general al comunei Tarcău cuprinde următoarele obiective specifice:
1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport si crearea de noi locuri de munca;
2. Realizarea creșterii economice prin atragerea de noi investitori in agricultura, producție, servicii, prin atragerea de fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comuna;
3. Crearea de oportunități pentru intervenția sectorului privat in parteneriat cu administrația publică locală, fie sub forma investițiilor directe in proiecte punctuale, fie sub forma asocierilor pe termen lung pentru obiective strategice locale;
4. Sprijinirea transformărilor din învățământul local si menținerea calității actului didactic și a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea si combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socioprofesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea;
5. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, asigurarea unor condiții adecvate pentru toți locuitorii care au nevoie de asistență medicală;
6. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de cultură;
7. Creșterea accesului la bunăstare al grupurilor dezavantajate;
8. Implicarea activa a comunității în protejarea mediului înconjurător, respectarea normelor de dezvoltare durabila și utilizarea eficientă a tuturor resurselor existente.

Pentru vizualizarea detaliată a Strategiei de dezvoltare puteți da click aici.

Sari la conținut